Alle zorgaanbieders

Hieronder vindt u alle zorgaanbieders in een overzicht.

Pro Vita Reuver > Projecten

Zorg in de Wijk

De transities rond zorg en welzijn hebben veel veranderingen gebracht voor de zorg en ondersteuning in de wijk. Deze veranderingen vragen afstemming en nadere samenwerking tussen het sociale en medische domein. Binnen Pro Vita is een multidisciplinaire basis voor deze samenwerking aanwezig: professionals (binnen het sociale domein en de 1e en 2e lijn) werken binnen en vanuit Pro Vita met elkaar samen. Op onderdelen kan deze samenwerking nog worden versterkt.

Partners in het centrum willen zich inzetten om de burgers zo lang mogelijk in optimale gezondheid in de eigen omgeving (lees wijk/ buurt) te laten wonen en hen te helpen de regie over hun gezondheid te nemen. Doordat mensen steeds langer thuis blijven wonen met een toenemende complexe zorgvraag is het essentieel beter met elkaar te gaan samenwerken en de zorg meer op elkaar af te stemmen. Streven is hiermee opname in een zorginstelling overbodig te maken dan wel uit te stellen.

Dit is mogelijk wanneer de lijnen kort zijn tussen de disciplines, professionals van elkaar weten wat de ander kan betekenen en wat je van elkaar kunt verwachten, er inzicht is in sociale kaart, er actief gebruikt wordt gemaakt van elkaars kennis en kunde en de neuzen dezelfde richting op staan.

De werkgroep focust hierbij op de onderlinge samenwerking tussen de huisartsenzorg, de thuiszorg en het sociale domein, met daarnaast oog op preventie in de wijk binnen de gemeente Beesel.

Lees meer

Zorgpaden GGz

Binnen de werkgroep Zorgpaden worden nieuwe aanpakken ontwikkeld gericht op het organiseren van het aanbod vanuit de behoefte van de patiënt. Belangrijke vraag daarbij is: “Wat heeft de patiënt nodig op welk moment en hoe wordt dat aanbod zo goed mogelijk op elkaar afgestemd?”. Om het aanbod ‘vloeiend’ te organiseren, zijn afspraken noodzakelijk over alle domeinen heen (van gemeente tot en met zorgaanbieders). Deze afspraken zullen worden beschreven in een zogenaamd zorgpad. Uitgangspunt is eenvoudig waar het kan en complex waar nodig en het centraal stellen van de zelfredzaamheid van de burger. Inmiddels wordt er gewerkt aan het concretiseren van de volgende twee zorgpaden.

Het eerste zorgpad betreft het stimuleren van (vroeg)signalering van depressie bij jongeren in groep 8 en binnen het VO en effectievere toeleiding naar passende zorg. Met dit project slaan de werkgroep GGZ van Provita, de gemeente Beesel , onderwijs, GGD en Vincent van Goghde handen ineen om vroegsignalering en effectieve toeleiding naar passende zorg van depressieve en/of suïcidale jongeren te bevorderen. Zodat tijdig de juiste hulp geboden kan worden en depressie en suïcidaliteit onder jongeren in de Gemeente Beesel verminderd kan worden.

Het tweede zorgpad focust zich op een integrale aanpak voor personen met verward gedrag, zowel lokaal en regionaal. Op 1 oktober 2018 is elke gemeente verplicht om een sluitende aanpak te hebben voor personen met verward gedrag. Concreet betekent dit dat iedere gemeente voldoende interventies heeft ingericht rondom de landelijk bepaalde negen bouwstenen zoals opgesteld door het Schakelteam personen met verward gedrag én dat gemeenten zorgdragen dat deze bouwstenen goed op elkaar aansluiten. De Noord-Limburgse gemeenten (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray) hebben afgesproken dat samengewerkt wordt bij de totstandkoming van een plan van aanpak voor personen met verward gedrag. Hierbij is het uitgangspunt dat de aanpak zo lokaal als mogelijk wordt ingevuld. Daar waar voor een initiatief of maatregel een bepaalde schaalgrootte noodzakelijk is, worden regionale, provinciale of zelfs landelijke afspraken gemaakt.

Lees meer

Samen Fit Wandel Challenge

De Samen Fit Wandel Challenge is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Beesel, ProVita, Wandelsportvereniging De Solberg, Sportief Wandelen en KERNgezond. Het doel is om iedereen binnen de gemeente Beesel in beweging te krijgen doormiddel van deze laagdrempelige uitdaging waaraan iedereen gratis en vrijblijvend kan deelnemen.

De Samen Fit Wandel Challenge is georganiseerd voor iedereen in de gemeente Beesel die wil wandelen, met extra aandacht voor cliënten van ProVita, kinderen en mensen die graag kennis willen maken met wandelen.  Tijdens de SamenFit WandelChallenge mocht iedereen gratis en vrijblijvend deelnemen aan een aantal activiteiten waarbij kennis werd gemaakt met verschillende leuke aspecten van het wandelen. Wekelijks was er de mogelijkheid om op verschillende momenten onder begeleiding te wandelen in Beesel en Reuver. Verder zijn er nog 4 aanvullende activiteiten georganiseerd, waaronder  een aftrap bijeenkomst met informatie over de Samen Fit Wandel challenge met aanwezigheid van een sportarts, bootcamp en nordic walking, geocaching en een culturele speurtocht. Afsluiting van de wandelchallenge was de avondvierdaagse in Beesel.

Meer informatie?
www.wijzijnkerngezond.nl

Lees meer

Welzijn op Recept

Veel mensen die regelmatig de huisarts bezoeken, kampen met psychosociale problemen. De psychosociale problemen uiten zich vaak in lichamelijke klachten, somberheid, stress en angstklachten. Een groot deel van deze groep is niet gebaat bij een medische of psychologische behandeling, medicijnen of een verwijzing naar specialistische hulpverlening is voor deze mensen niet de juiste stap.

In Reuver en Beesel kunnen huisartsen en praktijkondersteuners of andere hulpverleners mensen doorverwijzen naar een Welzijnscoach. Dit is mogelijk wanneer men bijvoorbeeld somberheid ervaart, actiever wilt worden of gewoon lekkerder in zijn of haar vel wil zitten. In veel gevallen zijn medicijnen niet de beste oplossing. Een welzijnsrecept is dan een beter alternatief. Door de juiste doorverwijzing naar welzijnsaanbod kunnen passende activiteiten worden aangeboden aan mensen met psychosociale problemen, die hun welbevinden verhogen en hun veerkracht versterken.

De Welzijnscoach kijkt vooral naar wat iemand wél kan en wil: door iets positiefs te doen, ga je je beter voelen!

Meer informatie?
Samenlevingsloket
Telefoonnummer: 077 474 9292
E-mailadres: welzijnoprecept@beesel.nl

Lees meer

Inhoudelijke lunchbijeenkomsten

Om elkaar beter te leren kennen en weten te vinden, organiseert ProVita maandelijks een inhoudelijke lunch voor partners. Iedere maand is een andere organisatie verantwoordelijk voor de inhoud waarbij ze vertellen waar zij zich mee bezig houden en een thema of project nader toelichten. Samen met de aanwezigen kan gedurende deze lunchbijeenkomsten gebrainstormd worden over nieuwe ideeën.

Tijdens voorgaande lunchbijeenkomsten stonden bijvoorbeeld thema’s als Positieve Gezondheid en projecten als Welzijn op Recept en de Wandelchallenge centraal.

Meer informatie?
gastteamprovita@gmail.com

Lees meer

Algemene gegevens

Pro Vita Reuver
Broeklaan 4
5953 NB Reuver