PSW

Pro Vita Reuver > Nieuws > PSW

PSW

Op 11 maart heeft PWS  tijdens de ProVita lunchbijeenkomst informatie gegeven over de werkwijze en uitgangspunten van PSW Thuis en PSW Werk.

PSW THUIS

PSW  ondersteunt mensen die begeleiding nodig hebben bij het richting geven aan hun eigen leven op het gebied van wonen, werk, onderwijs, vrije tijd en dagbesteding. PSW wil bevorderen dat mensen met een beperking een volwaardige plek innemen in de samenleving en zoveel mogelijk zelf richting en inhoud kunnen geven aan hun eigen leven.

PSW Thuis ondersteunt mensen die zelfstandig(willen)wonen. Doel is te zorgen dat iemand dat helemaal zelf kan. Op moment dat dit niet lukt kijken we welke mensen in de omgeving hierbij kunnen helpen.

De doelgroep zijn volwassenen met een (licht)verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Vaak is er sprake van bijbehorende problematiek(gedragsproblemen, autisme, adhd, verslaving, psychiatrische problematiek).

De hulpvragen hebben te maken met vragen die liggen op de verschillende levensdomeinen, zoals financiën, opbouwen van sociale contacten, relatie, vinden van werk, invulling van vrije tijd, huishouden, etc. We vinden het in de begeleiding belangrijk uit te gaan van de vraag van de cliënt en te zoeken naar een passend antwoord op die vraag.

Voor meer info over psw thuis, zie hiervoor het volgende filmpje https://pswml.wistia.com/medias/m63xok6skg 

Voor meer info:

T: 0475-474400

E: AanmeldingNoordLimburg@psw.nl

W: www.pswthuis.nl

 

PSW WERK

PSW Werk ondersteunt (jong)volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel is een zo groot mogelijke arbeidsparticipatie. Uitgangspunt is dat iedereen een zinvolle bijdrage aan de samenleving kan leveren, betaald of onbetaald. PSW Werk werkt op basis van de participatieladder, een instrument dat vaststelt in hoeverre iemand zelfstandig kan werken. Aan het begin van elk traject wordt in kaart gebracht op welke trede iemand functioneert en welke begeleiding nodig is. Er wordt altijd geprobeerd werknemers zo zelfstandig mogelijk te laten werken en te laten groeien, maar indien nodig kan iemand ook (tijdelijk) een stapje terug doen. Een team van professionele begeleiders van PSW Werk staat hiervoor ter beschikking.

Duurzame begeleiding

PSW Werk onderscheidt zich van andere re-integratie- en bemiddelingsbedrijven door de duurzame begeleiding. Als voor een werknemer een plek is gevonden en hij/zij is opgeleid en ingewerkt, gaat de begeleiding op de werkplek door. Veel mensen hebben altijd een vorm van begeleiding nodig, hoe minimaal ook. Door begeleiding op maat is het mogelijk een succesvolle, duurzame arbeidsplek te creëren.

Samenwerken

Op zoek naar geschikte werkplekken onderhoudt PSW Werk contacten met meer dan 300 bedrijven in de regio (van Sittard tot Venray) Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met partners in de keten zoals sociale werkvoorziening, gemeenten, UWV en onderwijs.

 

Voor meer info:

PSW Werk

T: 0475 474485

E: pswwerk@psw.nl

W: www.pswwerk.nl

Algemene gegevens

Pro Vita Reuver
Broeklaan 4
5953 NB Reuver