Pro Vita Reuver

Pro Vita Reuver

Informatiepunt Toon Hermans Huis in Pro Vita

De Toon Hermans Huizen Roermond en Venlo zijn ontmoetingsplekken en een wegwijzer voor iedereen die direct of indirect met kanker te maken heeft of heeft gehad. Op verschillende manieren dragen zij bij aan een betere kwaliteit van leven. Een leven met, maar ook een leven na kanker. Zij bieden een luisterend oor en een diversiteit aan activiteiten.

Start informatiepunt Pro Vita

De Toon Hermans Huizen Venlo en Roermond starten, met ingang van 8 mei, samen een informatiepunt in ProVita. Het doel is de ondersteuning aan mensen met kanker en hun naasten dichterbij te brengen. Mensen die behoefte hebben aan een goed gesprek of die meer informatie willen over het Toon Hermans Huis, kunnen tijdens de openingsuren zonder afspraak langskomen. Hiervoor is een gastvrouw/gastheer aanwezig.

Openingstijden 

Het informatiepunt is te vinden in de vergaderruimte naast het Samenlevingsloket (begane grond) en is elke 2de en 4de woensdag van de maand van 14.00-16.00 uur geopend.

Lees meer

Ergotherapie Reuver: wie zijn wij, wat doen wij en hoe kan samenwerking eruit zien?

Tijdens de lunchbijeenkomst op 3 december 2018 heeft Ergotherapie Reuver een presentatie verzorgd waarin uitleg is geven over Ergotherapie, de inhoud, wie we zijn en hoe samen gewerkt kan worden met andere partners binnen en buiten Provita.

Ergotherapie Reuver is een vrijgevestigde praktijk die zich richt op volwassenen en ouderen die in hun dagelijks leven beperkt worden in het uitvoeren van betekenisvolle activiteiten.
Als mens doe je de hele dag, je staat op, je verzorgt jezelf, smeert je brood, je doet de boodschappen, gaat werken, je komt thuis, je kookt, zorgt voor het huishouden, je pakt de fiets, gaat naar de voetbaltraining of naar de verjaardag van je zus.
Veel van deze handelingen gaan automatisch, zonder dat je erbij nadenkt.
Je kunt zeggen dat het doen je leven betekenisvol maakt en het liefst doe je dat zo zelfstandig mogelijk.

Op het moment dat je functioneren moeilijker gaat omdat je gezondheid je in de steek laat of doordat je ouder wordt, kun je problemen ervaren in het uitvoeren van deze betekenisvolle handelingen, je dagelijkse doen. Dan wordt pas duidelijk hoe ingewikkeld iets kan zijn…… en dan kan een ergotherapeut iets voor u betekenen.
Er is uitleg gegeven over het eerste contact, de behandeling, de evaluatie en de vergoeding.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden hebben we de toehoorders een concreet beeld proberen te geven van onze praktijk.

Om de beste zorg te kunnen bieden is een goede samenwerking van groot belang. We hebben uitgelegd hoe we kunnen samen werken op cliëntniveau, in multidisciplinair werkgroepen en op het gebied van preventie.
Voor meer informatie verwijzen we naar de website: www.ergotherapiereuver.nl
Ook kunt u contact met ons opnemen via de mail info@ergotherapiereuver.nl of de telefoon: 06-21227764

Lees meer

Welzijn op Recept – Een positieve draai aan je leven

Tijdens de lunchbijeenkomst van 4 februari heeft de werkgroep Welzijn op Recept een toelichting gegeven op deze werkwijze.

In september 2018 is gestart met de pilot Welzijn op Recept. Dit is een aanpak waarbij mensen met psychosociale problemen ondersteund worden bij het versterken van hun gezondheid en welzijn.

Via Welzijn op Recept kunnen huisartsen inwoners met psychosociale problemen verwijzen naar een welzijnscoach. Het gaat om patiënten die regelmatig terugkomen bij de huisarts met (niet-medisch verklaarbare) klachten. Denk hierbij aan hoofdpijn, slaapstoornissen, somberheid of stress.

Na verwijzing gaat de welzijnscoach met de inwoner op zoek naar passende activiteiten in de buurt. Door dingen te doen die mensen ontspannend of leuk vinden, gaan veel mensen zich beter voelen en kunnen klachten verminderen. Soms vinden mensen het lastig om hier alleen mee aan de slag te gaan. Een welzijnscoach helpt en begeleidt hierbij.

Binnen Welzijn op Recept ligt het accent niet op ziekte, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. Om mensen te helpen inzichtelijk te krijgen hoe het men hen gaat en wat ze nodig hebben om zich beter te voelen, wordt gebruik gemaakt van het Spinnenweb Positieve Gezondheid.

Synthese, gemeente Beesel, Steunpunt Eenzaamheid Beesel en de huisartsenpraktijken in Reuver zijn de samenwerkingspartners achter dit initiatief. De pilot begint met de huisarts als verwijzer, maar het is nadrukkelijk de bedoeling dit uit te breiden naar andere disciplines. De pilot loopt tot eind 2019. Dan worden de resultaten geëvalueerd.

Voor meer informatie, neem contact op met welzijnoprecept@beesel.nl

Klik hier voor de folder van Welzijn op Recept.

Lees meer

ProVita wenst u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2019 toe!

Lees meer

ProVita eindejaarsevent

Met het einde van de projectperiode én het einde van het jaar zijn in zicht stonden we tijdens het ProVita eindejaarsevent op donderdag 13 december 2018 samen met alle ProVita betrokkenen stil bij de ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar, om daarna vooruit te blikken naar hetgeen 2019 ons brengen zal. Huisarts en moderator Eric Cremers begeleidde de middag, welke van start ging met een vraaggesprek met huisarts Sylvia Wessels en wethouder Bram Jacobs gevolgd door een bedankje aan de leden van de Burgerparticipatiegroep voor hun inzet gedurende de projectperiode. Daarna stond de middag in het teken van verbinden, samenwerken en netwerken. Middels bollen wol werd visueel duidelijk gemaakt hoeveel lijntjes er al zijn tussen partners en waar nog samenwerkingsmogelijkheden liggen voor de toekomst. De antwoorden op vragen van de Mentimeter lieten zien hoe betrokkenen over ProVita denken en waar ze in 2019 op in zouden willen zetten. De middag werd afgesloten met een presentatie over de nieuwe werkstructuur van ProVita voor 2019 waarbij het stokje letterlijk en figuurlijk werd doorgegeven van projectleider Joyce de Laat naar de nieuwe projectleider Joyce Gorissen van gemeente Beesel. Zij zal samen met een nog te verkiezen projectleider vanuit VieCuri de samenwerking en lopende projecten binnen ProVita verder bestendigen en helpen bij het faciliteren van toekomstige initiatieven. Maar voordat het zover is, was het eerst tijd om 2018 goed met elkaar af te sluiten middels een gezellige kerstborrel.

ProVita wenst u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2019 toe!

 

 

Lees meer

Werkzaamheden Apotheek Reuver toegelicht tijdens lunchbijeenkomst

Op maandag 5 november heeft apotheek Reuver een presentatie mogen houden omtrent het werken in de apotheek. Omdat medicijnen meer met je doen dan je denkt, was de aandacht er vooral op gericht iedereen er op te attenderen dat bij afwijkende klachten of ziektes ook aan bijvoorbeeld de bijwerkingen van geneesmiddelen moet worden gedacht.

Er werd een idee gegeven van de werkzaamheden in de apotheek. De hoofdtaak van een apotheek is nog steeds het verwerken van recepten en dan met name daar de medicatiebewaking op doen. Momenteel loopt de apotheek vooral aan tegen het niet verkrijgbaar zijn van medicijnen, waardoor mensen vaker een andere sterkte of een ander merk moeten slikken dan ze voorheen kregen. Hier wordt op korte termijn ook geen oplossing voor verwacht.

De apotheek roept alle zorgverleners op om waar dat kan te zorgen voor een volledig dossier bij de apotheek. Of het nu gaat om een maagverkleining, een slechte nierfunctie of bijwerkingen die u ervaart; voor de werking van een geneesmiddel kunnen allerlei zaken rondom uw lichaam van belang zijn.

Lees meer

Zorg in de Wijk

De transities rond zorg en welzijn hebben veel veranderingen gebracht voor de zorg en ondersteuning in de wijk. Deze veranderingen vragen afstemming en nadere samenwerking tussen het sociale en medische domein. Binnen Pro Vita is een multidisciplinaire basis voor deze samenwerking aanwezig: professionals (binnen het sociale domein en de 1e en 2e lijn) werken binnen en vanuit Pro Vita met elkaar samen. Op onderdelen kan deze samenwerking nog worden versterkt.

Partners in het centrum willen zich inzetten om de burgers zo lang mogelijk in optimale gezondheid in de eigen omgeving (lees wijk/ buurt) te laten wonen en hen te helpen de regie over hun gezondheid te nemen. Doordat mensen steeds langer thuis blijven wonen met een toenemende complexe zorgvraag is het essentieel beter met elkaar te gaan samenwerken en de zorg meer op elkaar af te stemmen. Streven is hiermee opname in een zorginstelling overbodig te maken dan wel uit te stellen.

Dit is mogelijk wanneer de lijnen kort zijn tussen de disciplines, professionals van elkaar weten wat de ander kan betekenen en wat je van elkaar kunt verwachten, er inzicht is in sociale kaart, er actief gebruikt wordt gemaakt van elkaars kennis en kunde en de neuzen dezelfde richting op staan.

De werkgroep focust hierbij op de onderlinge samenwerking tussen de huisartsenzorg, de thuiszorg en het sociale domein, met daarnaast oog op preventie in de wijk binnen de gemeente Beesel.

Lees meer

Zorgpaden GGz

Binnen de werkgroep Zorgpaden worden nieuwe aanpakken ontwikkeld gericht op het organiseren van het aanbod vanuit de behoefte van de patiënt. Belangrijke vraag daarbij is: “Wat heeft de patiënt nodig op welk moment en hoe wordt dat aanbod zo goed mogelijk op elkaar afgestemd?”. Om het aanbod ‘vloeiend’ te organiseren, zijn afspraken noodzakelijk over alle domeinen heen (van gemeente tot en met zorgaanbieders). Deze afspraken zullen worden beschreven in een zogenaamd zorgpad. Uitgangspunt is eenvoudig waar het kan en complex waar nodig en het centraal stellen van de zelfredzaamheid van de burger. Inmiddels wordt er gewerkt aan het concretiseren van de volgende twee zorgpaden.

Het eerste zorgpad betreft het stimuleren van (vroeg)signalering van depressie bij jongeren in groep 8 en binnen het VO en effectievere toeleiding naar passende zorg. Met dit project slaan de werkgroep GGZ van Provita, de gemeente Beesel , onderwijs, GGD en Vincent van Goghde handen ineen om vroegsignalering en effectieve toeleiding naar passende zorg van depressieve en/of suïcidale jongeren te bevorderen. Zodat tijdig de juiste hulp geboden kan worden en depressie en suïcidaliteit onder jongeren in de Gemeente Beesel verminderd kan worden.

Het tweede zorgpad focust zich op een integrale aanpak voor personen met verward gedrag, zowel lokaal en regionaal. Op 1 oktober 2018 is elke gemeente verplicht om een sluitende aanpak te hebben voor personen met verward gedrag. Concreet betekent dit dat iedere gemeente voldoende interventies heeft ingericht rondom de landelijk bepaalde negen bouwstenen zoals opgesteld door het Schakelteam personen met verward gedrag én dat gemeenten zorgdragen dat deze bouwstenen goed op elkaar aansluiten. De Noord-Limburgse gemeenten (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray) hebben afgesproken dat samengewerkt wordt bij de totstandkoming van een plan van aanpak voor personen met verward gedrag. Hierbij is het uitgangspunt dat de aanpak zo lokaal als mogelijk wordt ingevuld. Daar waar voor een initiatief of maatregel een bepaalde schaalgrootte noodzakelijk is, worden regionale, provinciale of zelfs landelijke afspraken gemaakt.

Lees meer

Start pilot Welzijn op Recept

Vanaf september kunnen in Reuver en Beesel huisartsen en praktijkondersteuners mensen doorverwijzen naar een Welzijnscoach. Dit is mogelijk wanneer men bijvoorbeeld somberheid ervaart, actiever wilt worden of gewoon lekkerder in zijn of haar vel wil zitten. In veel gevallen zijn medicijnen niet de beste oplossing. Een welzijnsrecept is dan een beter alternatief. Door de juiste doorverwijzing naar welzijnsaanbod kunnen passende activiteiten worden aangeboden aan mensen met psychosociale problemen, die hun welbevinden verhogen en hun veerkracht versterken.

Begin september is de pilot van het project Welzijn op Recept van start gegaan en heeft de eerste inwoner zich al gemeld! Gedurende de pilot kan de huisarts of praktijkondersteuner een patiënt doorverwijzen naar een welzijnscoach in plaats van hem een recept voor medicijnen te geven. De coach gaat samen met de patiënt op zoek naar een passend (welzijns-)aanbod. De Welzijnscoach kijkt vooral naar wat iemand wél kan en wil: door iets positiefs te doen, ga je je beter voelen!

Synthese, gemeente Beesel en de huisartspraktijken in Reuver zijn de samenwerkingspartners achter dit initiatief. De pilot begint met de huisarts als verwijzer, maar het is nadrukkelijk de bedoeling dit uit te breiden naar andere disciplines. De pilot loopt ten minste tot begin 2019. Dan zullen de resultaten geëvalueerd worden. De verwachting is dat Welzijn op Recept een positief effect heeft op de kwaliteit van leven en het welbevinden van de inwoners van Reuver en Beesel en daarnaast zorggebruik voor psychosociale klachten verlaagd, door tijdig juiste zorg op de juiste plek te bieden.

Voor meer informatie, neem contact op met welzijnoprecept@beesel.nl.

Lees meer

Wat kan een (vrijwillige) netwerkcoach voor jou betekenen?

Op maandag 10 september was er een grote opkomst tijdens de eerste inhoudelijke lunchbijeenkomst na de vakantie. Het was aan Vrijwilligerszorg Beesel om deze aftrap te verzorgen met een interessante kennismaking met het concept (vrijwillige) netwerkcoach.

Een vrijwillige netwerkcoach is een opgeleide vrijwilliger welke wordt ingezet om samen het netwerk van iemand die hierbij hulp nodig heeft, uit te breiden. Daarbij kijkt de coach vooral naar de mogelijkheden van deze persoon. Een filmpje  illustreert het concept en de gebruikte methodiek duidelijk. Maar hoe kun je het concept beter laten leven dan met twee netwerkcoaches en ervaringsdeskundige zelf?

Een vraaggesprek met een hulpaanvrager maakte duidelijk wat de netwerkcoaches voor een persoon kunnen betekenen. De mevrouw in kwestie gaf aan dat het voor haar na het overlijden van haar man erg lastig was weer in contact te komen met mensen en dat de drempel om iets te gaan ondernemen te hoog was. De netwerkcoach heeft haar hierbij geholpen en ervoor gezorgd dat ze nu drie keer per week onder de mensen komt voor een hapje en een drankje en andere leuke activiteiten. Ze voelt zich hierdoor weer meer mens.

De twee vrijwillige netwerkcoaches lieten de aanwezigen weten hoe zij hulpaanvragers weer in hun eigen kracht zetten. Zij zorgen voor een stukje bewustwording en zijn het steuntje in de rug waarbij ze met tips en ondersteuning hulpaanvragers weer op de rit proberen zetten. Dit zorgt voor veel voldoening.


Meer weten over de netwerkcoach? Neem dan contact op met Vera-Jacobs, coördinator Vrijwilligerszorg Beesel (T
(0475) 453 033 | M 06 – 52669029 | E: verajacobs@proteion.nl).

Lees meer

Algemene gegevens

Pro Vita Reuver
Broeklaan 4
5953 NB Reuver