Pro Vita Reuver

Pro Vita Reuver

Werkzaamheden Apotheek Reuver toegelicht tijdens lunchbijeenkomst

Op maandag 5 november heeft apotheek Reuver een presentatie mogen houden omtrent het werken in de apotheek. Omdat medicijnen meer met je doen dan je denkt, was de aandacht er vooral op gericht iedereen er op te attenderen dat bij afwijkende klachten of ziektes ook aan bijvoorbeeld de bijwerkingen van geneesmiddelen moet worden gedacht.

Er werd een idee gegeven van de werkzaamheden in de apotheek. De hoofdtaak van een apotheek is nog steeds het verwerken van recepten en dan met name daar de medicatiebewaking op doen. Momenteel loopt de apotheek vooral aan tegen het niet verkrijgbaar zijn van medicijnen, waardoor mensen vaker een andere sterkte of een ander merk moeten slikken dan ze voorheen kregen. Hier wordt op korte termijn ook geen oplossing voor verwacht.

De apotheek roept alle zorgverleners op om waar dat kan te zorgen voor een volledig dossier bij de apotheek. Of het nu gaat om een maagverkleining, een slechte nierfunctie of bijwerkingen die u ervaart; voor de werking van een geneesmiddel kunnen allerlei zaken rondom uw lichaam van belang zijn.

Lees meer

Zorg in de Wijk

De transities rond zorg en welzijn hebben veel veranderingen gebracht voor de zorg en ondersteuning in de wijk. Deze veranderingen vragen afstemming en nadere samenwerking tussen het sociale en medische domein. Binnen Pro Vita is een multidisciplinaire basis voor deze samenwerking aanwezig: professionals (binnen het sociale domein en de 1e en 2e lijn) werken binnen en vanuit Pro Vita met elkaar samen. Op onderdelen kan deze samenwerking nog worden versterkt.

Partners in het centrum willen zich inzetten om de burgers zo lang mogelijk in optimale gezondheid in de eigen omgeving (lees wijk/ buurt) te laten wonen en hen te helpen de regie over hun gezondheid te nemen. Doordat mensen steeds langer thuis blijven wonen met een toenemende complexe zorgvraag is het essentieel beter met elkaar te gaan samenwerken en de zorg meer op elkaar af te stemmen. Streven is hiermee opname in een zorginstelling overbodig te maken dan wel uit te stellen.

Dit is mogelijk wanneer de lijnen kort zijn tussen de disciplines, professionals van elkaar weten wat de ander kan betekenen en wat je van elkaar kunt verwachten, er inzicht is in sociale kaart, er actief gebruikt wordt gemaakt van elkaars kennis en kunde en de neuzen dezelfde richting op staan.

De werkgroep focust hierbij op de onderlinge samenwerking tussen de huisartsenzorg, de thuiszorg en het sociale domein, met daarnaast oog op preventie in de wijk binnen de gemeente Beesel.

Lees meer

Zorgpaden GGz

Binnen de werkgroep Zorgpaden worden nieuwe aanpakken ontwikkeld gericht op het organiseren van het aanbod vanuit de behoefte van de patiënt. Belangrijke vraag daarbij is: “Wat heeft de patiënt nodig op welk moment en hoe wordt dat aanbod zo goed mogelijk op elkaar afgestemd?”. Om het aanbod ‘vloeiend’ te organiseren, zijn afspraken noodzakelijk over alle domeinen heen (van gemeente tot en met zorgaanbieders). Deze afspraken zullen worden beschreven in een zogenaamd zorgpad. Uitgangspunt is eenvoudig waar het kan en complex waar nodig en het centraal stellen van de zelfredzaamheid van de burger. Inmiddels wordt er gewerkt aan het concretiseren van de volgende twee zorgpaden.

Het eerste zorgpad betreft het stimuleren van (vroeg)signalering van depressie bij jongeren in groep 8 en binnen het VO en effectievere toeleiding naar passende zorg. Met dit project slaan de werkgroep GGZ van Provita, de gemeente Beesel , onderwijs, GGD en Vincent van Goghde handen ineen om vroegsignalering en effectieve toeleiding naar passende zorg van depressieve en/of suïcidale jongeren te bevorderen. Zodat tijdig de juiste hulp geboden kan worden en depressie en suïcidaliteit onder jongeren in de Gemeente Beesel verminderd kan worden.

Het tweede zorgpad focust zich op een integrale aanpak voor personen met verward gedrag, zowel lokaal en regionaal. Op 1 oktober 2018 is elke gemeente verplicht om een sluitende aanpak te hebben voor personen met verward gedrag. Concreet betekent dit dat iedere gemeente voldoende interventies heeft ingericht rondom de landelijk bepaalde negen bouwstenen zoals opgesteld door het Schakelteam personen met verward gedrag én dat gemeenten zorgdragen dat deze bouwstenen goed op elkaar aansluiten. De Noord-Limburgse gemeenten (Beesel, Bergen, Gennep, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Venray) hebben afgesproken dat samengewerkt wordt bij de totstandkoming van een plan van aanpak voor personen met verward gedrag. Hierbij is het uitgangspunt dat de aanpak zo lokaal als mogelijk wordt ingevuld. Daar waar voor een initiatief of maatregel een bepaalde schaalgrootte noodzakelijk is, worden regionale, provinciale of zelfs landelijke afspraken gemaakt.

Lees meer

Start pilot Welzijn op Recept

Vanaf september kunnen in Reuver en Beesel huisartsen en praktijkondersteuners mensen doorverwijzen naar een Welzijnscoach. Dit is mogelijk wanneer men bijvoorbeeld somberheid ervaart, actiever wilt worden of gewoon lekkerder in zijn of haar vel wil zitten. In veel gevallen zijn medicijnen niet de beste oplossing. Een welzijnsrecept is dan een beter alternatief. Door de juiste doorverwijzing naar welzijnsaanbod kunnen passende activiteiten worden aangeboden aan mensen met psychosociale problemen, die hun welbevinden verhogen en hun veerkracht versterken.

Begin september is de pilot van het project Welzijn op Recept van start gegaan en heeft de eerste inwoner zich al gemeld! Gedurende de pilot kan de huisarts of praktijkondersteuner een patiënt doorverwijzen naar een welzijnscoach in plaats van hem een recept voor medicijnen te geven. De coach gaat samen met de patiënt op zoek naar een passend (welzijns-)aanbod. De Welzijnscoach kijkt vooral naar wat iemand wél kan en wil: door iets positiefs te doen, ga je je beter voelen!

Synthese, gemeente Beesel en de huisartspraktijken in Reuver zijn de samenwerkingspartners achter dit initiatief. De pilot begint met de huisarts als verwijzer, maar het is nadrukkelijk de bedoeling dit uit te breiden naar andere disciplines. De pilot loopt ten minste tot begin 2019. Dan zullen de resultaten geëvalueerd worden. De verwachting is dat Welzijn op Recept een positief effect heeft op de kwaliteit van leven en het welbevinden van de inwoners van Reuver en Beesel en daarnaast zorggebruik voor psychosociale klachten verlaagd, door tijdig juiste zorg op de juiste plek te bieden.

Voor meer informatie, neem contact op met welzijnoprecept@beesel.nl.

Lees meer

Wat kan een (vrijwillige) netwerkcoach voor jou betekenen?

Op maandag 10 september was er een grote opkomst tijdens de eerste inhoudelijke lunchbijeenkomst na de vakantie. Het was aan Vrijwilligerszorg Beesel om deze aftrap te verzorgen met een interessante kennismaking met het concept (vrijwillige) netwerkcoach.

Een vrijwillige netwerkcoach is een opgeleide vrijwilliger welke wordt ingezet om samen het netwerk van iemand die hierbij hulp nodig heeft, uit te breiden. Daarbij kijkt de coach vooral naar de mogelijkheden van deze persoon. Een filmpje  illustreert het concept en de gebruikte methodiek duidelijk. Maar hoe kun je het concept beter laten leven dan met twee netwerkcoaches en ervaringsdeskundige zelf?

Een vraaggesprek met een hulpaanvrager maakte duidelijk wat de netwerkcoaches voor een persoon kunnen betekenen. De mevrouw in kwestie gaf aan dat het voor haar na het overlijden van haar man erg lastig was weer in contact te komen met mensen en dat de drempel om iets te gaan ondernemen te hoog was. De netwerkcoach heeft haar hierbij geholpen en ervoor gezorgd dat ze nu drie keer per week onder de mensen komt voor een hapje en een drankje en andere leuke activiteiten. Ze voelt zich hierdoor weer meer mens.

De twee vrijwillige netwerkcoaches lieten de aanwezigen weten hoe zij hulpaanvragers weer in hun eigen kracht zetten. Zij zorgen voor een stukje bewustwording en zijn het steuntje in de rug waarbij ze met tips en ondersteuning hulpaanvragers weer op de rit proberen zetten. Dit zorgt voor veel voldoening.


Meer weten over de netwerkcoach? Neem dan contact op met Vera-Jacobs, coördinator Vrijwilligerszorg Beesel (T
(0475) 453 033 | M 06 – 52669029 | E: verajacobs@proteion.nl).

Lees meer

Samen Fit Wandel Challenge

De Samen Fit Wandel Challenge is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Beesel, ProVita, Wandelsportvereniging De Solberg, Sportief Wandelen en KERNgezond. Het doel is om iedereen binnen de gemeente Beesel in beweging te krijgen doormiddel van deze laagdrempelige uitdaging waaraan iedereen gratis en vrijblijvend kan deelnemen.

De Samen Fit Wandel Challenge is georganiseerd voor iedereen in de gemeente Beesel die wil wandelen, met extra aandacht voor cliënten van ProVita, kinderen en mensen die graag kennis willen maken met wandelen.  Tijdens de SamenFit WandelChallenge mocht iedereen gratis en vrijblijvend deelnemen aan een aantal activiteiten waarbij kennis werd gemaakt met verschillende leuke aspecten van het wandelen. Wekelijks was er de mogelijkheid om op verschillende momenten onder begeleiding te wandelen in Beesel en Reuver. Verder zijn er nog 4 aanvullende activiteiten georganiseerd, waaronder  een aftrap bijeenkomst met informatie over de Samen Fit Wandel challenge met aanwezigheid van een sportarts, bootcamp en nordic walking, geocaching en een culturele speurtocht. Afsluiting van de wandelchallenge was de avondvierdaagse in Beesel.

Meer informatie?
www.wijzijnkerngezond.nl

Lees meer

Welzijn op Recept

Veel mensen die regelmatig de huisarts bezoeken, kampen met psychosociale problemen. De psychosociale problemen uiten zich vaak in lichamelijke klachten, somberheid, stress en angstklachten. Een groot deel van deze groep is niet gebaat bij een medische of psychologische behandeling, medicijnen of een verwijzing naar specialistische hulpverlening is voor deze mensen niet de juiste stap.

In Reuver en Beesel kunnen huisartsen en praktijkondersteuners of andere hulpverleners mensen doorverwijzen naar een Welzijnscoach. Dit is mogelijk wanneer men bijvoorbeeld somberheid ervaart, actiever wilt worden of gewoon lekkerder in zijn of haar vel wil zitten. In veel gevallen zijn medicijnen niet de beste oplossing. Een welzijnsrecept is dan een beter alternatief. Door de juiste doorverwijzing naar welzijnsaanbod kunnen passende activiteiten worden aangeboden aan mensen met psychosociale problemen, die hun welbevinden verhogen en hun veerkracht versterken.

De Welzijnscoach kijkt vooral naar wat iemand wél kan en wil: door iets positiefs te doen, ga je je beter voelen!

Meer informatie?
Samenlevingsloket
Telefoonnummer: 077 474 9292
E-mailadres: welzijnoprecept@beesel.nl

Lees meer

Inhoudelijke lunchbijeenkomsten

Om elkaar beter te leren kennen en weten te vinden, organiseert ProVita maandelijks een inhoudelijke lunch voor partners. Iedere maand is een andere organisatie verantwoordelijk voor de inhoud waarbij ze vertellen waar zij zich mee bezig houden en een thema of project nader toelichten. Samen met de aanwezigen kan gedurende deze lunchbijeenkomsten gebrainstormd worden over nieuwe ideeën.

Tijdens voorgaande lunchbijeenkomsten stonden bijvoorbeeld thema’s als Positieve Gezondheid en projecten als Welzijn op Recept en de Wandelchallenge centraal.

Meer informatie?
gastteamprovita@gmail.com

Lees meer

Incontinentie zorgprogramma

Sinds 2015 houdt de continentieverpleegkundige van VieCuri een laagdrempelig spreekuur bij ProVita voor vrouwen met continentie-problemen. De continentieverpleegkundige ondersteunt bij het in kaart brengen van de problematiek, geeft voorlichting en gericht advies o.a. over de te gebruiken materialen. Huisartsen kunnen patiënten direct doorverwijzen naar de continentieverpleegkundige zonder tussenkomst van de specialist. Ook is het mogelijk dat iemand direct contact opneemt met de continentieverpleegkundige, zonder tussenkomst van de huisarts.

De meerwaarde van dit spreekuur is dat door gericht advies van de continentieverpleegkundige mensen advies op maat krijgen. Dit draagt niet alleen bij aan een verbeterde kwaliteit van leven, maar ook aan de doelmatige inzet van het incontinentiemateriaal.

Gezien de omvang van de problematiek en de realisatie van het aantal bezoeken, ligt er potentie in het uitbreiden van het bereik van het continentiespreekuur. De potentie zit in het uitbreiden van de doelgroep (bekkenbodemproblematiek tijdens en na zwangerschap, pre- en postoperatieve chirurgische interventies, ouderen en verstandelijk gehandicapten institutionair), geografische uitbreiding (omliggende dorpkernen van Reuver) en een modulair aanbod. In dit aanbod worden verschillende modules ingezet passend bij de klacht of de juiste oplossingsrichting, waardoor het aanbod geschikt is voor een diverse doelgroep.

Lees meer

SamenFit WandelChallenge – culturele wandeling

SamenFit WandelChallenge; na het geslaagde geoachen nu een culturele wandeling!

GEMEENTE BEESEL – Op vrijdagavond 11 mei vond de derde van vier activiteiten, de laatste op woensdag 30 mei, plaats in het kader van de SamenFit WandelChallenge. Een grote groep mensen maakten kennis met de beginselen van het geocachen. Tijdens de SamenFit WandelChallenge mag iedereen gratis en vrijblijvend deelnemen aan een aantal activiteiten waarbij kennis wordt gemaakt met verschillende leuke aspecten van het wandelen. Na de informatiebijeenkomst en de kennismaking met Nordic Walking en Bootcamp was het op 11 mei tijd om kennis te maken met geocachen.

De belangstelling was groot. In sporthal De Schans werd er eerst uitleg verschaft over het geocachen en daarna werd er in groepjes aan de slag gegaan. Tijdens een wandeling van ruim 1,5 uur liepen de groepen een wandeling via gps-signalen waarbij men op bepaalde punten op zoek moest naar een cache, een soort van schat. Alle deelnemers waren achteraf erg enthousiast over het geocachen dat in goede banen werd geleid door Wandelsportvereniging De Solberg en Sportief Wandelen Reuver. Mensen die graag meer informatie willen over geocachen of dit vaker willen doen kunnen zich hiervoor melden bij info@wijzijnkerngezond.nl

Op woensdagavond 30 mei van 18.30 – 20.00 uur vindt de laatste activiteit plaats van de SamenFit WandelChallenge. Er staat dan een leuke culturele wandeltocht langs de hoogtepunten van Beesel op het programma. Er zal gestart worden op De Solberg. Wilt u hieraan deelnemen? Geef u dan op via www.wijzijnkerngezond.nl. Deelname is geheel gratis en vrijblijvend.

De SamenFit WandelChallenge is een gezamenlijk initiatief van de gemeente Beesel, ProVita, Wandelsportvereniging De Solberg, Sportief Wandelen en KERNgezond. Het doel is om iedereen binnen de gemeente Beesel in beweging te krijgen doormiddel van deze laagdrempelige uitdaging waaraan iedereen gratis en vrijblijvend kan deelnemen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Erik Joosten van KERNgezond via info@wijzijnkerngezond.nl of 077 707 4110

Lees meer

Algemene gegevens

Pro Vita Reuver
Broeklaan 4
5953 NB Reuver