Pro Vita Reuver

Pro Vita Reuver

Thema avond Rookvrij Beesel

De gemeente Beesel wil dat ieder kind de kans krijgt om rookvrij op te groeien. Dit kan in een rookvrije omgeving, zonder de verleiding om te gaan roken en moet goede voorbeelden om zich heen.

Op dinsdag 29 oktober wordt er een inspirerende thema avond georganiseerd om samen met inwoners en organisaties van gedachten te wisselen over een rookvrij Beesel. Op het programma staat o.a. een bijdrage van dhr. Harry Pouwels, longarts bij Viecuri en Sylvia Wessels, huisarts bij Huisartsenpraktijk Reuver.

  • De bijdrage van de Beeselse kinderen voor een rookvrij Beesel wordt gepresenteerd.
  • Team Fit, dat zich actief inzet voor gezonde kantines, maakt een vertaalslag naar verenigingen.
  • Aanwezigen gaan op een inspirerende manier met elkaar in gesprek over hoe zij elkaar positief kunnen aanspreken op rookgedrag.

Om een indicatie te krijgen van het aantal aanwezigen, kunt u zich aanmelden voor deze bijeenkomst via activiteitenburo@beesel.nl.

Dus kom dinsdag 29 oktober van 19.30-21.00 uur naar bioscoop Luxor!

 

Lees meer

ProVita BBQ

De jaarlijkse ProVita BBQ staat dit jaar in het teken van ‘verbinden’. 

Wanneer: donderdag 5 september

Waar: Café Ut Heukske, Keulseweg 94, Reuver

Tijd: 17.30-23.00 uur

Kosten: € 12,50 BBQ (drank voor eigen rekening)

Aanmelden: voor 28 augustus bij het gastteam ProVita (o.v.v. naam, organisatie, 06-nummer en eventuele dieet-wensen)

 

Lees meer

Lunchwandelen – doe je mee?

Op 5 augustus is er een ProVita lunchwandeling. We lopen om 12.30 uur samen naar de kloostertuin en eten daar onze lunch.

Wandel je mee? Meld je dan voor 1 augustus aan via gastteamprovita@gmail.com.

 

Lees meer

Proteion Thuiszorg

Misschien bent u al geholpen met wat ondersteuning bij het opstaan, douchen en aankleden. Maar voor mensen die tijdelijk of langdurig ziek zijn, of die bijvoorbeeld moeten opknappen na een ziekenhuisopname, is ook gespecialiseerde verpleging mogelijk. Ook zorg op afstand behoort tot de mogelijkheden. Dit is een vorm van ondersteuning via moderne communicatiemiddelen waardoor u thuis geholpen wordt zonder dat u iemand over de vloer krijgt.

Onze wijkteams zijn bedreven in alle vormen van thuiszorg. Zo nodig krijgen zij daarbij hulp van onze gespecialiseerde behandelaars, zoals diëtist, psycholoog en fysiotherapeut. Ook kunnen ze u helpen om bijvoorbeeld hulp in de huishouding in te schakelen, zorg op afstand voor u regelen of hulpmiddelen aanvragen.

Doordat de wijkteams heel klein zijn, wordt u bijna altijd door dezelfde medewerkers geholpen. Voor iedereen is dat prettig. U heeft een vast aanspreekpunt en krijgt vertrouwde gezichten over de vloer. En wij leren u en uw situatie goed kennen en kunnen daarop beter inspelen. Waarbij ook de samenwerking met uw mantelzorgers, huisarts en andere hulpverleners alle aandacht krijgt.

Met en zonder indicatie

De wijkverpleegkundige zal met u nagaan wat uw behoefte is aan zorg en ondersteuning, en in welke mate familie, mantelzorgers en vrijwilligers daarbij kunnen helpen. Vaak zijn er ook voorzieningen in uw omgeving waarvan u gebruik kunt maken; dit verschilt per gemeente en wordt voor iedereen afzonderlijk bekeken. Deze en andere factoren bepalen of u een indicatie krijgt voor thuiszorg. In dat geval betaalt de zorgverzekeraar daarvan de kosten. Maar ook zonder indicatie kunt u gebruik maken van onze zorgverlening; u zult de ondersteuning die u wenst in dat geval (deels) zelf moeten betalen. Wij bekijken met u graag de mogelijkheden.

Lees meer

PSW

Op 11 maart heeft PWS  tijdens de ProVita lunchbijeenkomst informatie gegeven over de werkwijze en uitgangspunten van PSW Thuis en PSW Werk.

PSW THUIS

PSW  ondersteunt mensen die begeleiding nodig hebben bij het richting geven aan hun eigen leven op het gebied van wonen, werk, onderwijs, vrije tijd en dagbesteding. PSW wil bevorderen dat mensen met een beperking een volwaardige plek innemen in de samenleving en zoveel mogelijk zelf richting en inhoud kunnen geven aan hun eigen leven.

PSW Thuis ondersteunt mensen die zelfstandig(willen)wonen. Doel is te zorgen dat iemand dat helemaal zelf kan. Op moment dat dit niet lukt kijken we welke mensen in de omgeving hierbij kunnen helpen.

De doelgroep zijn volwassenen met een (licht)verstandelijke beperking of ontwikkelingsachterstand. Vaak is er sprake van bijbehorende problematiek(gedragsproblemen, autisme, adhd, verslaving, psychiatrische problematiek).

De hulpvragen hebben te maken met vragen die liggen op de verschillende levensdomeinen, zoals financiën, opbouwen van sociale contacten, relatie, vinden van werk, invulling van vrije tijd, huishouden, etc. We vinden het in de begeleiding belangrijk uit te gaan van de vraag van de cliënt en te zoeken naar een passend antwoord op die vraag.

Voor meer info over psw thuis, zie hiervoor het volgende filmpje https://pswml.wistia.com/medias/m63xok6skg 

Voor meer info:

T: 0475-474400

E: AanmeldingNoordLimburg@psw.nl

W: www.pswthuis.nl

 

PSW WERK

PSW Werk ondersteunt (jong)volwassenen met een afstand tot de arbeidsmarkt. Het doel is een zo groot mogelijke arbeidsparticipatie. Uitgangspunt is dat iedereen een zinvolle bijdrage aan de samenleving kan leveren, betaald of onbetaald. PSW Werk werkt op basis van de participatieladder, een instrument dat vaststelt in hoeverre iemand zelfstandig kan werken. Aan het begin van elk traject wordt in kaart gebracht op welke trede iemand functioneert en welke begeleiding nodig is. Er wordt altijd geprobeerd werknemers zo zelfstandig mogelijk te laten werken en te laten groeien, maar indien nodig kan iemand ook (tijdelijk) een stapje terug doen. Een team van professionele begeleiders van PSW Werk staat hiervoor ter beschikking.

Duurzame begeleiding

PSW Werk onderscheidt zich van andere re-integratie- en bemiddelingsbedrijven door de duurzame begeleiding. Als voor een werknemer een plek is gevonden en hij/zij is opgeleid en ingewerkt, gaat de begeleiding op de werkplek door. Veel mensen hebben altijd een vorm van begeleiding nodig, hoe minimaal ook. Door begeleiding op maat is het mogelijk een succesvolle, duurzame arbeidsplek te creëren.

Samenwerken

Op zoek naar geschikte werkplekken onderhoudt PSW Werk contacten met meer dan 300 bedrijven in de regio (van Sittard tot Venray) Daarnaast wordt er nauw samengewerkt met partners in de keten zoals sociale werkvoorziening, gemeenten, UWV en onderwijs.

 

Voor meer info:

PSW Werk

T: 0475 474485

E: pswwerk@psw.nl

W: www.pswwerk.nl

Lees meer

Informatiepunt Toon Hermans Huis in Pro Vita

De Toon Hermans Huizen Roermond en Venlo zijn ontmoetingsplekken en een wegwijzer voor iedereen die direct of indirect met kanker te maken heeft of heeft gehad. Op verschillende manieren dragen zij bij aan een betere kwaliteit van leven. Een leven met, maar ook een leven na kanker. Zij bieden een luisterend oor en een diversiteit aan activiteiten.

Start informatiepunt Pro Vita

De Toon Hermans Huizen Venlo en Roermond hebben samen een informatiepunt in ProVita. Het doel is de ondersteuning aan mensen met kanker en hun naasten dichterbij te brengen. Mensen die behoefte hebben aan een goed gesprek of die meer informatie willen over het Toon Hermans Huis, kunnen tijdens de openingsuren zonder afspraak langskomen. Hiervoor is een gastvrouw/gastheer aanwezig.

Openingstijden 

Het informatiepunt is te vinden in de vergaderruimte naast het Samenlevingsloket (begane grond) en is elke 2de en 4de woensdag van de maand van 14.00-16.00 uur geopend.  Vanaf 13 november is het informatiepunt elke 2de en 4de woensdag van de maand geopend van 10.00-12.00 uur.

Lees meer

Ergotherapie Reuver: wie zijn wij, wat doen wij en hoe kan samenwerking eruit zien?

Tijdens de lunchbijeenkomst op 3 december 2018 heeft Ergotherapie Reuver een presentatie verzorgd waarin uitleg is geven over Ergotherapie, de inhoud, wie we zijn en hoe samen gewerkt kan worden met andere partners binnen en buiten Provita.

Ergotherapie Reuver is een vrijgevestigde praktijk die zich richt op volwassenen en ouderen die in hun dagelijks leven beperkt worden in het uitvoeren van betekenisvolle activiteiten.
Als mens doe je de hele dag, je staat op, je verzorgt jezelf, smeert je brood, je doet de boodschappen, gaat werken, je komt thuis, je kookt, zorgt voor het huishouden, je pakt de fiets, gaat naar de voetbaltraining of naar de verjaardag van je zus.
Veel van deze handelingen gaan automatisch, zonder dat je erbij nadenkt.
Je kunt zeggen dat het doen je leven betekenisvol maakt en het liefst doe je dat zo zelfstandig mogelijk.

Op het moment dat je functioneren moeilijker gaat omdat je gezondheid je in de steek laat of doordat je ouder wordt, kun je problemen ervaren in het uitvoeren van deze betekenisvolle handelingen, je dagelijkse doen. Dan wordt pas duidelijk hoe ingewikkeld iets kan zijn…… en dan kan een ergotherapeut iets voor u betekenen.
Er is uitleg gegeven over het eerste contact, de behandeling, de evaluatie en de vergoeding.
Aan de hand van praktijkvoorbeelden hebben we de toehoorders een concreet beeld proberen te geven van onze praktijk.

Om de beste zorg te kunnen bieden is een goede samenwerking van groot belang. We hebben uitgelegd hoe we kunnen samen werken op cliëntniveau, in multidisciplinair werkgroepen en op het gebied van preventie.
Voor meer informatie verwijzen we naar de website: www.ergotherapiereuver.nl
Ook kunt u contact met ons opnemen via de mail info@ergotherapiereuver.nl of de telefoon: 06-21227764

Lees meer

Welzijn op Recept – Een positieve draai aan je leven

Tijdens de lunchbijeenkomst van 4 februari heeft de werkgroep Welzijn op Recept een toelichting gegeven op deze werkwijze.

In september 2018 is gestart met de pilot Welzijn op Recept. Dit is een aanpak waarbij mensen met psychosociale problemen ondersteund worden bij het versterken van hun gezondheid en welzijn.

Via Welzijn op Recept kunnen huisartsen inwoners met psychosociale problemen verwijzen naar een welzijnscoach. Het gaat om patiënten die regelmatig terugkomen bij de huisarts met (niet-medisch verklaarbare) klachten. Denk hierbij aan hoofdpijn, slaapstoornissen, somberheid of stress.

Na verwijzing gaat de welzijnscoach met de inwoner op zoek naar passende activiteiten in de buurt. Door dingen te doen die mensen ontspannend of leuk vinden, gaan veel mensen zich beter voelen en kunnen klachten verminderen. Soms vinden mensen het lastig om hier alleen mee aan de slag te gaan. Een welzijnscoach helpt en begeleidt hierbij.

Binnen Welzijn op Recept ligt het accent niet op ziekte, maar op mensen zelf, op hun veerkracht en wat hun leven betekenisvol maakt. Om mensen te helpen inzichtelijk te krijgen hoe het men hen gaat en wat ze nodig hebben om zich beter te voelen, wordt gebruik gemaakt van het Spinnenweb Positieve Gezondheid.

Synthese, gemeente Beesel, Steunpunt Eenzaamheid Beesel en de huisartsenpraktijken in Reuver zijn de samenwerkingspartners achter dit initiatief. De pilot begint met de huisarts als verwijzer, maar het is nadrukkelijk de bedoeling dit uit te breiden naar andere disciplines. De pilot loopt tot eind 2019. Dan worden de resultaten geëvalueerd.

Voor meer informatie, neem contact op met welzijnoprecept@beesel.nl

Klik hier voor de folder van Welzijn op Recept.

Lees meer

ProVita wenst u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2019 toe!

Lees meer

ProVita eindejaarsevent

Met het einde van de projectperiode én het einde van het jaar zijn in zicht stonden we tijdens het ProVita eindejaarsevent op donderdag 13 december 2018 samen met alle ProVita betrokkenen stil bij de ontwikkelingen van de afgelopen twee jaar, om daarna vooruit te blikken naar hetgeen 2019 ons brengen zal. Huisarts en moderator Eric Cremers begeleidde de middag, welke van start ging met een vraaggesprek met huisarts Sylvia Wessels en wethouder Bram Jacobs gevolgd door een bedankje aan de leden van de Burgerparticipatiegroep voor hun inzet gedurende de projectperiode. Daarna stond de middag in het teken van verbinden, samenwerken en netwerken. Middels bollen wol werd visueel duidelijk gemaakt hoeveel lijntjes er al zijn tussen partners en waar nog samenwerkingsmogelijkheden liggen voor de toekomst. De antwoorden op vragen van de Mentimeter lieten zien hoe betrokkenen over ProVita denken en waar ze in 2019 op in zouden willen zetten. De middag werd afgesloten met een presentatie over de nieuwe werkstructuur van ProVita voor 2019 waarbij het stokje letterlijk en figuurlijk werd doorgegeven van projectleider Joyce de Laat naar de nieuwe projectleider Joyce Gorissen van gemeente Beesel. Zij zal samen met een nog te verkiezen projectleider vanuit VieCuri de samenwerking en lopende projecten binnen ProVita verder bestendigen en helpen bij het faciliteren van toekomstige initiatieven. Maar voordat het zover is, was het eerst tijd om 2018 goed met elkaar af te sluiten middels een gezellige kerstborrel.

ProVita wenst u fijne feestdagen en een gelukkig en gezond 2019 toe!

 

 

Lees meer

Algemene gegevens

Pro Vita Reuver
Broeklaan 4
5953 NB Reuver